Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng trang web

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Những sản phẩm được đề cập trong Trang Điện Tử này có thể không được đăng ký hay cấp phép tại bất cứ cơ quan chính quyền hay cơ quan điều chỉnh nào ở Những Quốc Gia Có Thẩm Quyển hay ở quốc gia nơi Quý khách cư trú. Theo đó, Quý khách có thể không nhận được sự bảo vệ của các bộ luật và quy định có liên quan khác của quốc gia cư trú của mình đối với những sản phẩm và dịch vụ được đề cập tại Trang Điện Tử này.

Các sản phẩm, dịch vụ đuợc đề cập hay có thể tiếp cận thông qua Trang Điện Tử này có thể không phù hợp với Quý khách hay bất cứ một người nào cụ thể. Quý khách cần biết rằng việc sử dụng Trang Điện Tử này hay bất cứ yêu cầu về thông tin nào của Quý khách phát sinh từ việc Quý khách truy cập Trang Điện Tử này đều không phải do Ngân Hàng hay bất cứ thành viên nào của Sakovn.com chào mời, đồng thời việc cung cấp bất cứ thông tin nào thông qua Trang Điện Tử này đều sẽ không cấu thành hay được xem như là tư vấn chuyên môn.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các đại lý và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ đại lý nào của Sakovn.com cung cấp một cách hợp pháp. Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Bản quyền và thương hiệu

Công ty là chủ sở hữu của các thưong hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ hiển thị trên trang web này. Những người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ này nếu không được công ty cho phép bằng văn bản.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được công ty chấp thuận trước bằng văn bản.

Không đảm bảo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Các trang web liên kết

Công ty và bất kỳ thành viên nào khác của Sakovn.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Thư điện tử

Công ty không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho công ty, hoặc nếu công ty gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. công ty không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền tải qua Internet

Do tính chất của Internet, các lượt truy cập có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Sakovn.com không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của công ty gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và các lượt truy cập mà Quý khách gửi.

Tải xuống

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu của Quý khách, rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, rằng sẽ không có vi rút hoặc các yếu tố hủy hoại và lây nhiễm khác được truyền tải hoặc không có sự hư hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của Quý khách. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ một cách thích hợp và lưu trữ dữ liệu và/hoặc thiết bị và cảnh giác hợp lý để phát hiện vi rút và những yếu tố gây hại khác. Chúng tôi cũng không tuyên bố hay bảo đảm cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kì phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web